Skt. Nikolai Sogns kirkegårde:

Alle aftaler i forbindelse med erhvervelse af gravsted samt priser på anlæg, renholdelse af gravsteder, udplantning af årstidens blomster og granpålægning træffes med:

KIRKEGÅRDENES KONTOR

Anders Larsensvej 6
4300 Holbæk
Tlf. 59 45 05 94
Kontortid kl. 10-14, torsdag kl. 10-16.
Kirkegårdsinspektør Henning Hansen

Generelle betingelser: klik her

Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted

Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket, står efterladte overfor en vigtig beslutning, når gravstedet skal vælges. En beslutning, der kan række frem i tiden og måske skal tilpasses flere generationer.
I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesformer, det vil sige begravelse eller ligbrænding og valg af begravelsesplads.

Ved at udgive denne vejledning har Holbæk, Skt. Nikolai menighedsråd ønsket at gøre det lettere at overskue de forskellige gravsteds- og anlægstyper, der findes på Skt. Nikolai kirkegård og Østre kirkegård.
 

 

SKT. NIKOLAI kirkegård

er beliggende i Holbæks centrum ved Skt. Nikolai kirke.
Kirkegården er anlagt i 1853 af kunstgartner Frantz Wendt.

Kirkegårdens areal er ca. 16.000 m2.

Gravstederne på kirkegården er i mange tilfælde gamle familiegrave med individuel indramning og beplantning.

Klik her for at se:
Kort over kirkegården ved Skt. Nikolai Kirke

 
 

 

 

 

Skt. Nikolai kirkegård repræsenterer den traditionelle kirkegårdskultur, der giver mulighed for individuel anlæggelse af gravstedet, både når det drejer sig om kiste- og urnegravsteder.
 

Kistegravstedernes størrelse varierer fra 3 m2 til 30 m2. Gravstederne, der bruges som familiegravsteder, kan have op til 10 gravpladser.

På kirkegården findes en lille afdeling med urnegravsteder, hvis størrelse er på 1 m2-1½ m2.

Der er ingen servitutter på gravstederne, så disse kan anlægges efter gravstedsfæsterens eget ønske.
 

ØSTRE KIRKEGÅRD

er beliggende i den østlige del af Holbæk ved Anders Larsensvej.
Kirkegården er anlagt i 1924 efter tegninger af havearkitekt E. Bøttiger.


 

Kirkegårdens areal er ca. 5 ha.

På kirkegården findes det gamle Østre Kapel. Dette anvendes ikke længere, idet det blev erstattet af det nye Margrethe-kapel, der ligger på den nye afdeling af Østre Kirkegård.
Margrethe-kapellet bruges ved begravelser og bisættelser. Kapellet har plads til ca. 75 personer.

Endvidere er Holbæk krematorium, som er bygget i 2000, beliggende på Østre kirkegård.

Gravstedstyperne på Østre kirkegård kan opdeles i to grupper med eller uden servitutter.
Gravstederne i afdelingerne N, S, T, U, V, X, Y, Z, AA, BB-nr.1-64, EE-nr.32-95, GG-nr.18-51, 6 nr.66-132, 7 er alle uden servitutter.
Gravstedernes hække er af samme planteart inden for de enkelte afdelinger, men den indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Vedligeholdelsen af hækkene varetages af kirkegården.

Gravstederne på afdeling N er specielt forbeholdt katolikker og er ligeledes uden servitutter.
 

Gravstederne i afdelingerne A, B, D, F, H, I, K, L, P, Q og 4 nr. 1-165 er alle pålagt særlige servitutter.

Gravstederne er med forholdsvis høje bag- og sidehække og af samme planteart indenfor de enkelte afdelinger. Gravstedernes indvendige beplantning kan også her etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Vedligeholdelse af hækkene varetages af kirkegården.

En del af gravstederne er store familiegrave med op til ca. 10 gravpladser. Ligesom på Skt. Nikolai kirkegård beregnes der 3 m2 til hver gravplads.

Gravstederne i afdeling 4 fra nr. 166-205 har ligeledes særlige servitutter. De er alle østvendte med stedsegrøn baghæk og halv sidehæk. Det øvrige areal er udlagt i græs. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.
Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Gravstederne i afdeling 5 har ingen særlige servitutter. Der er enkelte eller dobbelte gravsteder på henholdsvis 3 m2 og 6m2.

Gravstederne er beplantet med løvfældende bag- og side- hække. Forhækkene er stedsegrønne og lave.
 

Gravstederne i afdeling 6 fra nr. 1-64 med særlige servitutter er alle dobbelte på 6 m2 med lave stedsegrønne baghække samt mur af marksten. Mellem monumenterne er der plantet stedsegrønne planter, mens det øvrige areal er udlagt i græs.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

Gravstederne i afdeling 8 er igen med særlige servitutter. Der er enkelte eller dobbelte gravsteder på henholdsvis 3 m2 og 6 m2. Alle gravene er østvendte og med høje stedsegrønne baghække, mens det resterende areal er udlagt i græs.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.
Endvidere må der kun plantes vedbend og lignende, der holder sig tæt ved monumentet.
Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Kistefællesgrave i afdeling 8 - se beskrivelse under "Kistefællesgrave".
 

Gravstederne i afdeling 9 er med særlige servitutter. Det er alle dobbelte gravsteder på 6 m2 med stedsegrønne baghække. Mellem monumenterne er der plantet lave dværgfyr, mens det øvrige areal er udlagt i græs.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.
Endvidere må der kun plantes vedbend og lignende, der holder sig tæt ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

Urnegravsteder
Urnegravstederne er beliggende i særlige afdelinger fordelt på kirkegården. Urnegravstedernes størrelse varierer fra 1 - 2 m2 og større

Urnegravstederne på afdelingerne VII, VIII og XI er alle uden servitutter.

Urnegravstederne er med forholdsvis lave stedsegrønne hække, enkelte afdelinger har stenforkanter.

Urnegravstedernes indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Vedligeholdelse af hækkene varetages af kirkegården.
 

Urnegravstederne i afdeling IX er med særlige servitutter, og har en størrelse af 1½ m2.

Urnegravstederne er hesteskoformede med kant af chaussesten og med afstand mellem gravstederne, hvor der er plantet brede stedsegrønne hække.

Urnegravstedernes indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.
 

Urnegravstederne i afdeling XII er ligeledes pålagt særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2.
Arealet er udlagt i græs med brosten, der indrammer de enkelte gravsteder. På arealet er store fyrretræer. Ved numrene 2-18 og 20-36 er der høje stedsegrønne baghække, som giver mulighed for opretstående monumenter.

Urnegravstederne nr. 38-54, beliggende frit i græsset, er beregnet til liggesten og uden beplantning.
Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.
Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

Urnegravstederne i afdeling XIV er ligeledes pålagt særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2.

Afdelingen er inddelt i 10 kvarterer á 8 gravsteder med gange og indramning af klinker.
Gravstederne er anlagt med ensartet lav bundbeplantning i de enkelte kvarterer.
Der må kun henlægges afskårne blomster på gravstederne.

Monumenterne skal være ensartede indenfor de enkelte kvarterer, f.eks. alle af natursten.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

Urnegravstederne i afdeling XVI er med særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 2 m2.

Arealet er udlagt i græs med flisebelagte gange.

Monumenterne skal være af samme type i de enkelte rækker.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

Urnegravstederne i afdeling SS fra 1-36 og XII fra nr. 55-70 er med særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2.

Arealet er udlagt i græs med brosten, der indrammer de enkelte gravsteder.

Der gives her mulighed for at vælge mellem 3 monumenttyper enten opretstående, skråtstillede eller liggende.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.
 

"BIRKEPLÆNEN"
Urnegravstederne i "Birkeplænen" er med særlige servitutter.
Gravstederne er fællesgræsgrave med en størrelse af 1 m2.
Arealet er udlagt i græs og inddelt i felter á 1 m2 med markering mellem gravstederne af chaussesten.
Der må gerne anbringes en liggesten i græsniveau, liggestenen skal være 40 x 40 x 10 cm af matslebet eller finthugget granit med indhuggede bogstaver.
Der må kun anbringes afskårne blomster ved liggestenene.
Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning og skal betales ved erhvervelse og fornyelse.
Urnenedsættelse finder sted med el. uden familie.
 
ASKEFÆLLESGRAVEN

Den anonyme begravelsesplads for askerER NEDLAGT i 2003. Plænen og monumentet er der stadigvækmen der sættes IKKE længere urner ned.I stedet henvises til Askefællesgravens Afløser på Naturkirkegården. Alle der ønsker gravsted på vore kirkegårdeSkal fysisk ud og vælge et.  

KISTEFÆLLESGRAVE
Kistefællesgravene i afdeling 8 er den delvis anonyme begravelsesplads for kister og er pålagt særlige servitutter.

Kistefællesgravene udlægges i rækkefølge i græsarealet i størrelser efter ønske, som enkelte eller dobbelte på henholdsvis 3 m2 og 6 m2.
Gravstederne kan fornyes udover første fredningsperiode.

Der må gerne anbringes en liggesten 40 x 60 x 10 cm, af matslebet eller fint hugget granit med indhuggede bogstaver og i niveau med græsset.

Der må kun anbringes afskårne blomster ved liggestenen.

Renholdelse af arealet sker ved kirkegårdens foranstaltning og skal betales ved erhvervelse og fornyelse af gravstedet.
 


 

Almindelige bestemmelser ved erhvervelse af gravstedFREDNINGSTIDEN
Fredningstiden for kistegravsteder er 20 år og for urnegravsteder er den 10 år.
Urner kan også nedsættes i kistegravsteder med fredningstid på 10 år.

INDENBYS BOENDE, som er medlem af folkekirken, kan uden udgift erhverve enkelt eller dobbelt gravsted på kirkegårdene i den første fredningsperiode efter begravelse eller urnenedsættelse.
Dog skal der for gravsteder, der er pålagt særlige servitutter, betales for afdelingens fælles anlæg og vedligeholdelse i henhold til kirkegårdenes takstregulativ.

UDENBYS BOENDE og INDENBYS BOENDE, der ikke er medlem af folkekirken, (ved "indenbys" forstås alle personer, der er bosat inden for Holbæk kommunes grænser), skal betale 100% ekstra af de til enhver tid gældende fornyelsestakster i henhold til kirkegårdenes takstregulativ.
 


VEDLIGEHOLDELSE
Det er gravstedsfæsterens pligt at drage omsorg for gravstedets vedligeholdelse (undtaget er afdelinger med særlige servitutter). Gravstedsfæsteren kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage vedligeholdelsen til kirkegården.
Såfremt gravstedsfæsteren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, vil denne påtage sig alt anlægs- og vedligeholdelsesarbejde, plantning af årstidens blomster samt granpålægning.
De gældende takster er godkendt af Roskilde Stiftsøvrighed.

LEGATGRAVSTEDER - FLERÅRIG VEDLIGEHOLDELSE
Kirkegården påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige perioder.

Alle aftaler træffes med: Kirkegårdskontoret.